Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. Algemene voorwaarden: algemene leveringsvoorwaarden van Vegter’s Houtwerk

2. Opdrachtgever: de wederpartij van Vegter’s Houtwerk

3. Vegter’s Houtwerk: Vegter’s Houtwerk, interieurbouw en houtbewerking

gevestigd te Meppel

4. Overeenkomst: schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Vegter’s Houtwerk

waarbij Vegter’s Houtwerk zich jegens Opdrachtgever verplicht tot het uitvoeren van de omschreven werkzaamheden.

5. Werk: door Vegter’s Houtwerk uit te voeren werkzaamheden, bestaande uit het

ontwerpen en maken van interieurs en meubelen en het bewerken

van hout.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De Algemene voorwaarden maken onderdeel uit van alle Overeenkomsten, die tussen Vegter’s Houtwerk en Opdrachtgever worden gesloten, tenzij anders wordt overeengekomen.

2. De Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Vegter’s Houtwerk  waarvoor ondergeschikten van Vegter’s Houtwerk of derden ingeschakeld worden.

3. Wijzigingen van deze Algemene voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen Vegter’s Houtwerk en Opdrachtgever.

4. De door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij deze door Vegter’s Houtwerk uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard als onderdeel van de Overeenkomst.

5. Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en heeft dit geen enkele invloed op de andere bepalingen van de Overeenkomst. Partijen zullen in dat geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden om tot een oplossing die zoveel mogelijk past in de geest van de Overeenkomst en zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

6. Voor zover de bepalingen van de Algemene voorwaarden strijdig zijn met de bepalingen van de Overeenkomst hebben de bepalingen van de Overeenkomst voorrang.

 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Vegter’s Houtwerk zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke orderbevestiging door Opdrachtgever. Vegter’s Houtwerk is bevoegd om binnen 5 dagen na ontvangst van de orderbevestiging de order te herroepen. Vegter’s Houtwerk is gerechtigd verhogingen van kostprijsfactoren die ontstaan tussen het moment van het doen van een aanbieding tot het

moment van het sluiten van een Overeenkomst, conform het bepaalde in artikel 8, lid 2, in de prijs te verwerken.

3. Indien de orderbevestiging (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Vegter’s Houtwerk daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vegter’s Houtwerk schriftelijk instemt met de afwijkingen.

4. Opdrachtnemer heeft het recht het Werk geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid

van artikel 7:404, 7:407, lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Vegter’s Houtwerk kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6. Bij samengestelde offertes is Vegter’s Houtwerk niet gehouden tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de aangeboden prijs.

 

Artikel 4. Wijzigingen en Annulering

1. Opdrachtgever is gerechtigd om na het sluiten van de Overeenkomst schriftelijk wijzigingen in de (uitvoering van de) opdracht aan te brengen. Extra kosten die daardoor ontstaan zijn geheel voor rekening van Opdrachtgever.

2. Wijziging van de Overeenkomst kan er toe leiden dat de overeengekomen termijn van oplevering wordt beïnvloed. Vegter’s Houtwerk  stelt Opdrachtgever hiervan op de hoogte maar is hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk.

3. Prijsverhogingen ten gevolge van wijzigingen van de Overeenkomst kunnen voor Opdrachtgever geen reden zijn om de Overeenkomst te beëindigen.

4. Opdrachtgever heeft het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren voordat Vegter’s Houtwerk is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst, mits hij de hierdoor voor Vegter’s Houtwerk ontstane schade vergoedt.

5. De in het vorige lid bedoelde schade bestaat in ieder geval uit de door Opdrachtgever geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Vegter’s Houtwerk ter voorbereiding heeft gemaakt.

 

Artikel 5. Uitvoerings- en leveringstermijnen

1. De termijnen die in de Overeenkomst voor het Werk zijn opgenomen zijn geen fatale termijnen, tenzij anders overeengekomen. Indien Vegter’s Houtwerk het Werk niet binnen de aangegeven termijn uitvoert dient Opdrachtgever Vegter’s Houtwerk schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtgever dient aan Vegter’s Houtwerk daarbij een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

2. Indien Vegter’s Houtwerk voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van bepaalde handelingen van Opdrachtgever, zoals onder meer verstrekken van informatie, beantwoording van vragen, aanlevering van materialen of goedkeuring van test- of deelleveringen, zal Opdrachtgever gehouden zijn onverwijld deze handelingen te verrichten.

3. Indien Opdrachtgever niet onverwijld de in het vorige lid bedoelde handelingen verricht, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is een overeenkomen uiterste termijn van levering niet meer bindend. Vegter’s Houtwerk heeft in dat geval recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, totdat Opdrachtgever aan zijn verplichtingen voldoet, zonder daardoor schadeplichtig te worden. Alle schade ten gevolge van het verzuim van de

Opdrachtgever komt voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 6. Levering

1. Aflevering van het Werk vindt plaats bij Opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.

2. Tenzij deelleveringen zijn afgesproken geschiedt levering van het Werk in zijn geheel.

3. Opdrachtgever is gehouden om zijn volledige medewerking te verlenen aan het afleveren van het Werk. Indien hij weigert het Werk in ontvangst te nemen of indien levering bij Vegter’s Houtwerk is afgesproken, het Werk niet op eerste verzoek van Vegter’s Houtwerk  afhaalt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alle schade ten gevolge van het verzuim van de Opdrachtgever komt voor rekening van Opdrachtgever.

4. Iedere levering van het Werk geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de Opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Het risico van verlies of beschadiging gaat evenwel over op Opdrachtgever op het moment van juridische of feitelijke aflevering.

 

Artikel 7. Acceptatie en klachten

1. Het is mogelijk dat het Werk afwijkt ten opzichte van getoonde monsters of modellen. Het getoonde dient opgevat te worden als de aanduiding van het Werk zoals is overeengekomen.

2. Eventuele klachten met betrekking tot de levering c.q. facturering moeten schriftelijk geschieden binnen 7 dagen na levering van het Werk c.q. binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur. Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van deze termijn de levering c.q. de factuur akkoord te hebben bevonden.

3. Opdrachtgever zal in geen geval aanspraak tegen Vegter’s Houtwerk kunnen doen gelden nadat Opdrachtgever (een gedeelte van) het Werk in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt heeft.

4. Vegter’s Houtwerk zal klachten beoordelen en indien de klacht naar oordeel van Vegter’s Houtwerk  juist is, zal Vegter’s Houtwerk te zijner keuze overgaan tot het kosteloos herstellen van de fout dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs.

5. Een klacht met betrekking tot een gedeelte van het Werk geeft geen aanleiding tot afkeuring van het gehele Werk.

6. Ingediende klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, waaronder mede begrepen onderzoekskosten aan de zijde van Vegter’s Houtwerk, voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 8. Prijzen en tarieven

1. Opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten,.

2. Indien na de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging heeft ondergaan is Vegter’s Houtwerk gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. De Opdrachtgever zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden.

 

Artikel 9. Betaling

1. De betaling geschiedt ineens, tenzij anders overeengekomen. Vegter’s Houtwerk is gerechtigd een aanbetaling van ten hoogste 50% van de overeengekomen totaalprijs inclusief BTW te verlangen.

2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Vegter’s Houtwerk aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Vegter’s Houtwerk aangegeven.

3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Vegter’s Houtwerk  verschuldigde.

5. Voorts zal Vegter’s Houtwerk bij overschrijding van de betalingstermijn gerechtigd zijn naast de wettelijke handelsrente alle op de inning van de vordering vallende buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van 15% van het in te vorderen bedrag, onverminderd het in wetgeving omtrent buitengerechtelijke kosten nader bepaalde, alsmede de gerechtelijke kosten verschuldigd zijn.

 

Artikel 10. Garantie

1. Vegter’s Houtwerk zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Vegter’s Houtwerk garandeert dat het Werk voldoet aan de gebruikelijke normen en eisen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij is van gebreken.

3. Na oplevering van het Werk geldt een garantietermijn van 3 maanden.

4. Voor fabricagefouten, welke naar hun aard na langere tijd kunnen worden ontdekt, geldt een garantietermijn van één jaar na de daadwerkelijke oplevering van het Werk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5. De garantie vervalt ten aanzien van (onderdelen van) het Werk, indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden door anderen zijn verricht zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vegter’s Houtwerk.

6. Geen garantie geldt ten aanzien van glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en/of andere materialen.

7. Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het Werk volgens de opdracht of normaal gebruik is bestemd.

8. Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer in de ruimte waar het Werk staat, het Werk niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude of hitte.

 

Artikel 11. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gesteld Werk of andere materialen zoals offertes, aanbiedingen, ontwerpen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Vegter’s Houtwerk of diens licentiegevers. Opdrachtgever krijgt uitsluitend de

gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever het Werk of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het Werk of andere materialen te verwijderen of te wijzigen.

3. De door Vegter’s Houtwerk verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes moeten binnen 14 dagen na de datum, dat door Opdrachtgever beslist is dat niet zal worden overgegaan tot de uitvoering van het Werk, franco aan Vegter’s Houtwerk worden teruggezonden.

4. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde, is hij naast te vergoeden schade aan Vegter’s Houtwerk een bedrag verschuldigd gelijk aan 15 procent van het bedrag van de opdracht genoemd in de offerte.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Vegter’s Houtwerk is slechts aansprakelijkheid voor door Opdrachtgever geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit onrechtmatige daad jegens Opdrachtgever, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering gedekt wordt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Vegter’s Houtwerk is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

2. Indien de verzekeraar van Vegter’s Houtwerk om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het netto factuurbedrag.

3. Opdrachtgever vrijwaart Vegter’s Houtwerk van alle aanspraken op schadevergoeding van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van het aan Opdrachtgever geleverde Werk.

4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Vegter’s Houtwerk mocht lijden ten gevolge van een tekortkoming door Opdrachtgever in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst of de Algemene voorwaarden, tenzij de tekortkoming aan Vegter’s Houtwerk kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.

5. Vegter’s Houtwerk is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door handelen van derden, tenzij de schade mede het gevolg is van opzet of grove schuld of opzet van Vegter’s Houtwerk.

 

Artikel 13. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Vegter’s Houtwerk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vegter’s Houtwerk niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder

wordt in ieder geval begrepen: extreme weersomstandigheden, werkstaking, bovenmatig (ziekte)verzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bij zowel Vegter’s Houtwerk als door hem ingeschakelde derden.

2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Vegter’s Houtwerk opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Vegter’s Houtwerk niet mogelijk is, langer dan 2 maanden duurt zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien Vegter’s Houtwerk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Vegter’s Houtwerk gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 14. Ontbinding

1. Beide partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:

a. de andere partij na een ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn, toerekenbaar tekort blijft komen in de nakoming van zijn verplichtingen;

b. de andere partij bij vonnis in staat van faillissement is verklaard of in surséance van betaling verkeert;

c. één der partijen voor of bij de totstandkoming van de Overeenkomst onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of laten doen, of haar bekende feiten of omstandigheden heeft verzwegen, voor zover deze onjuistheid, onvolledigheid of verzwijging van dien aard is, dat de andere partij de Overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, als zij de ware staat van zaken had gekend.

2. Vegter’s Houtwerk is niet gehouden tot vergoeding van enige schade in het geval de Overeenkomst wordt beëindigd op de wijze als bedoeld in het vorige lid. Vegter’s Houtwerk heeft recht op vergoeding van de door hem aantoonbaar geleden schade welke hij lijdt ingeval van ontbinding als bedoeld in lid 1 sub a en c.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht exclusief van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens koopverdrag.

2. Partijen zullen eventuele geschillen trachten op te lossen door middel van minnelijk overleg. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Vegter’s Houtwerk, tenzij partijen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

Heeft u vragen?
Neemt u gerust contact met ons op